Accidents Cost – Dr Ayati

در ادامه سلسله سمینار های آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک ، سمینار “برآورد هزینه تصادفات: تئوری ها” توسط استاد گرامی دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای دکتر آیتی که از فعالان در زمینه ایمنی جاده ای می باشند، در دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه عبم و صنعت ایران برگزار گردید.

خلاصه ای از مظالب بیان شده ارائه می گردد:
*ایشان ضمن اشاره به این نکته که در علوم محض هرچه به علم افزوده شود ارزشمند است، بیان داشتند که در در دنیای امروز آنچه در علوم مهندسی مهم ، موثر و معیار سنجش در علوم مهندسی است ارزیابی اقتصادی منافع و هزینه ها می باشد.

*یکی از چالش های مهم در صنعت حمل و نقل که هزینه زیادی را بر جوامع تحمیل می نماید تصادفات است و هرچه تعداد تصادفات بیشتر باشد ، تخصیص بودجه بیشتر در زمینه ارتقا ایمنی جاده ها را می طلبد.

*باید در جهت داخلی سازی هزینه های خارجی تلاش نمود.

*83 درصد هزینه های کاهش سلامت و تخریب محیط زیست مربوط به حمل و نقل جاده ای، 14 درصد به حمل و نقل هوایی و 2 درصد به حمل و نقل ریلی اختصاص دارد که این موضوع به نقش کلیدی حمل و نقل ریلی در افزایش سلامت و حفظ محیط زیست اشاره می کند.
* طبق بررسی های صورت گرفته توسط بنده،در سال 1381 نرخ بازگشت سرمایه گذاری در ایمنی ترافیک کشور ایران برابر 30 درصد بوده است، به عبارت دیگر در هرسال 3/5 برابر میزان سرمایه گذاری شده در زمینه ایمنی ترافیک به کشور بر می گردد.

در انتها جلسه ، جناب آقای دکتر آیتی از آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک بازدید نمودند.

20160518_102728 20160518_102759
20160518_102810 20160518_114656 20160518_120909