Allame University Professor Dr.Eskandari at TSL

در روز چهارشنبه 9 ام مرداد ماه 1398 ، آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک میزبان دکتر اسکندری دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و نیز تنی چند ار دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران و علامه بود. در این جلسه تحقیقات انجام شده توسط این آزمایشگاه و اعضای آن در رابطه با موضوع روانشناسی حمل و نقل برای لوکوموتیورانان ارائه و مورد بحث قرارگرفت. همچنین امید می رود در ادامه شاهد همکاری هر چه بیشتر بین این سه دانشگاه در راستای مباحث روانشناسی حمل و نقل باشیم.