Awarded as Top Student: Congratulations to Mehdi

آقای مهدی بابایی یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک ورودی سال 1396 ، از میان دانشجو های دوره خود مقام اول را در معدل کسب کرده اند.

از طرف اعضای آزمایشگاه به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت های روز افزون برای ایشان می نماییم.