CEO of Iranian Association of Rail Transport Eng. at TSL

در روز سه شنبه 29 آبان ماه سال 1397 آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک ، میزبان رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران بود که در این جلسه آقای دکتر بابایی به توضیحات اعضای آزمایشگاه در رابطه با تحقیقات ایشان توجه کرده و پیشنهادات ارزشمندی در راستای بهبود آن ارائه نمودند. همچنین در پایان ارائه ای از دستاورد های این آزمایشگاه به نمایش گذاشته شد.