CEO of IRAN’s Provinces Railway Commerce & Marketing at TSL

در روز دوم مهر ماه جلسه ای با رئیس گروه بازرگانی و بازاریابی اداره کل راه آهن خراسان، اراک و آذربایجان جناب آقایان آرمیون نژاد و بدخشان در آزمایشگاه برگذار شد. در طی این جلسه آقایان محسنی، عباسی و مهرانفر از اعضای آزمایشگاه به ارائه تحقیقات خورد در رابطه با حمل و نقل کالا های خطرناک در ایستگاه سرخس پرداختند. درپایان ایشان نکات ارزشمندی از تجربیات خود برای تکمیل این تحقیقات بیان نمودند.

 

Hossein Abbasi