Director for Uni-Ind Linkage and CEO of RailPardaz at TSL

در روز 4شنبه 10 ام بهمن ماه آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک میزبان رئیس هیئت مدیره شرکت ریل پرداز و نیز مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علم و صنعت ایران بود. در این نشست ، هریک از اعضا به ارائه حیطه های تحقیقاتی خود پرداخته و شمایی از نرم افزار های مورد استفاده و نتایج آن ها به نمایش گذاشتند. همچنین مهمانان با بیان نظرات ارزشمند خود سعی در بهبود این تحقیقات داشته و در انتها قرار هایی برای همکاری های بیشتر این آزمایشگاه با صنعت گذاشته شد.