Workshop: Enterprise Dynamics

در روز یکشنبه 7 خرداد ماه 96 کارگاه آموزشی نرم افزار شبیه سازی Enterprise Dynamics برگزار شد. آقای مهندس هاشمی تدریس در این کارگاه را بر عهده داشتند.

در این کارگاه مقدمات کار با این نرم افزار آموزش داده شد که کاربرد فراوانی برای دانشجویانی که در حوزه شبیه سازی فعالیت می کنند دارد.