FIATA Presenter at TSL

در روز سه شنبه اول آبان ماه سال 1397، دانشکده مهندسی راه آهن و آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک، میزبان مدرس رسمی دوره های فیاتا جناب آقای منصور بیات بود. در این سمینار به بررسی قوانین بین المللی موجود در زمینه حمل و نقل کالای خطرناک در تمامی مد های مختلف حمل و نقلی پرداخته شد و نیز کلیاتی از مفاد این قوانین مطرح شد. سپس در طی بازدیدی از آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل ، ایشان با پروژه ها و مطالعات این آزمایشگاه در زمینه حمل کالای خطرناک آشنا شدند.