Guest Lecture: M.Sc Buzari

مورخ 23 آذرماه 1394 جلساتی با حضور جناب آقای مهندس بوذری، معاون واحد ارتقاء ايمني راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت صبح و عصر با موضوعات “مدیریت ریسک در راه آهن” و “تشریح حادثه قطار نیشابور”  برگزار گردید.
در این جلسات علاوه بر تدریس  مطالبی در حوزه ریسک، دانشجویان اطلاعات مورد نیاز برای انجام پروژه ی کلاسی و هم چنین پروژه های فردی و گروهی خود را از ایشان دریافت نمودند.

برای ایشان توفیق و موفقیت روزافزون آرزومندیم.

20151214_141311

20151214_141054