head of R.A.I safety department at TSL

آزمایشگاه تحقیقات سیستم های حمل و نقل و لجستیک در تاریخ 28 فروردین 97 میزبان جناب آقای رشیدی ، مدیر کل ایمنی و نظارت بر شبکه  راه آهن جمهوری اسلامی ایران و آقای شریفی کارشناس ایمنی بود. محور این جلسه، ایمنی در راه آهن ایران و ارائه ی پژوهش های انجام شده در این زمینه توسط اعضای آزمایشگاه بود. در این جلسه خانم ها بازغی ، فکور، لطفی، فرجپور و آقایان عباسی، تدین، مهرانفر و بابایی گزارشی از پزوهش های خود از جمله ارزیابی ریسک حمل کالای خطرناک در محورهای مختلف، تحلیل عوامل موثر در خروج از خط قطارها در راه آهن ایران، ارزیابی ریسک و جانمایی مخزن های سوخت در ایستگاه تهران ارائه کردنددر انتهای این جلسه با توجه به پتانسیل های آزمایشگاه و ارتباط پژوهش های دانشجویان با مسائل روز ایمنی در راه‌آهن ایران امکان همکاری با اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.