Industry and University – Challenge and Opportunity

  جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر مرتضی باقری؛  ریاست محترم آزمایشگاه تحقیقات حمل و نقل و لجستیک عصر پیرامون «ارتباط صنعت و دانشگاه و شناسایی فرصت ها و چالش های آن» روز دوشنبه 26 مهرماه 1395 در دانشکده عمران برگزار خواهد شد

.از علاقمندان دعوت به عمل می آید