IT CEO of Imam Khomeini Airport City at TSL

در روز دوشنبه 21 مهر ماه سال 1397 سمینار سیستم های تخصصی فن آوری اطلاعات فرودگاهی و هوانوردی در دانکده راه آهن با حضور جناب آقای مهندس امین زاده مدیر کل IT شهر فرودگاهی امام خمینی برگزار گردید. در این سمینار به بررسی و طرح مباحث مرتبط با سیستم های IT در فرودگاه امام خمینی پرداخته شد.

همچنین ایشان بازدیدی از آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک داشتند که در طی آن افراد آزمایشگاه به توضیح حیطه های تحقیقاتی خود پرداختند و از پیشنهادات ارزشمند آقای مهندس امین زاده نهایت استفاده را نمودند.