TSL Seminars: An Introduction on Logistics

در راستای سلسله سمینارهای آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک، سمینار نیم نگاهی به لجستیک در ایران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه در دانشکده راه آهن برگزار شد.

در این سمینار دکتر میاندوآبچی از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایراد سخنرانی پرداخته و مباحثی را پیرامون محورهای زیر بیان نمودند.

۱. مفهوم لجستیک و تعاریف آن از نگاه کلان

۲. ویژگیهای جغرافیایی – لجستیکی ایران

۳. جایگاه لجستیک ایران در بین کشورهای جهان

۴. زیرساختهای لجستیکی ایران

۵. خدمات و کسب و کارهای لجستیکی در ایران

۶. نهادهای دولتی و تشکلهای لجستیکی ایران

۷. مهمترین نقاط قوت و ضعف بخش لجستیک در ایران