Machine Learning Workshop at TSL

در روز شنبه 1 تیر ماه ، آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک میزبان آقای مهندس امیرشاهی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف برای برگزاری کارگاه آموزشی یارگیری ماشینی و شبکه های عصبی بود. در این کارگاه مقدماتی از مباحث یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق و شبکه های عصبی بیان شد.