McMaster PostDoc Dr.Hosseini at TSL

در روز دوشنبه 6 ام مرداد ماه 1398 آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل میزبان آقای دکتر حسینی محقق پسادکتری دانشگاه مک مستر کانادا بود. در این جلسه ارائه هایی از پروژه های اعضای آزمایشگاه که مرتبط با ایمنی در حمل و نقل ریلی بودند به نمایش گذاشته شد و آقای دکتر حسینی با ارائه نظرات ارزشمند خود، اعضا را راهنمایی نمودند.

امید است این جلسه مقدمه ای بر ارتباطات هر چه بیشتر بین این جمع باشد.