Meeting With the CEO of Iranian Railway

در روز 21 تیر ماه 1396 جلسه ای با مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر محمدزاده با محوریت معرفی آزمایشگاه tsl در دفتر ایشان برگزار گردید.

در این جلسه به معرفی اعضای آزمایشگاه و توضیح حیطه های تحقیقاتی هر کدام پرداخته شد و نیز دستاورد ها و موفقیت های اعضا به نمایش گذاشته شد. در نهایت ایشان توصیه هایی اعم از نیاز های این سازمان در حیطه های مختلف تحقیقاتی بیان نمودند.