Passenger Flow Team at Iran Railway

در این جلسه که در ساختمان مرکزی راه آهن برگزار شد، اعضای تیم به ارائه نتایج مطالعات و دستاوردهایشان برای مدیران ارشد بخش مسافری راه آهن پرداختند. موضوعات مطرح شده از جمله بحث چیدمان تسهیلات خرد و کلان و مسآله تونل ارتباطی میان مترو و راه آهن مورد توجه مسولین قرار گرفت. در پایان جلسه نیز دو طرف برای تداوم همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات تصمیم به استمرار این جلسات گرفتند و نمایندگانی برای پیگیری این مهم مشخص نمودند.