RailPardaz CEO at TSL

در اولین روز مهر ماه آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل میزبان مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر جناب آقای خلفی بود. این شرکت از حامیان مالی این آزمایشگاه  می باشد لذا دستاورد های آزمایشگاه از اهمیت زیادی برای آن ها برخوردار است. در طی این نشست صمیمانه، اعضای آزمایشگاه به معرفی فعالیت های و دستاورد های خود پرداختند و شرکت ریل پرداز ضمن ابراز خشنودی قول حمایت های همه جانبه از این آزمایشگاه را دادند.