Seminar Workshop

در روز یکشنبه 17 اردیبهشت کارگاهی آموزشی با محوریت طریقه نوشتن سمینار کارشناسی ارشد برگزار شد. در این جلسه متد های نگارش سمینار بر پایه استاندارد های دانشگاه و استاندارد های دانشگاه های بین المللی ارایه شد.


20170507_102548

20170507_102533