Teacher’s Day

در روز 24 اردیبهشت مراسمی در جهت تقدیر از استاد مرتضی باقری به مناسبت روز معلم با حضور دانشجویان آزمایشگاه حمل و نقل و لجستیک برگزار گردید.

201705d14_104628

20170514_104928

20170514_104842