TSL at IIEC 2018

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در روز 18 و 19 بهمن ماه برگزار شد، آزمایشگاه TSL با داشتن نماینده ای برای ارائه شفاهی مقاله در این کنفرانس شرکت داشت. مقاله آقایان مهرانفر ، تدین و صادقی به همراه اساتید دکتر پیشوایی و دکتر باقری در این کنفرانس به صورت ارائه شفاهی به نمایش درآمد که مسئولیت ارائه آن با آقای مهرانفر بود. همچنین در میان داوران اساتیدی از دانشگاه تیلبرگ هلند نیز حضور دانشتند.