TSL at MAPNA Headquarter

در روز چهارشنبه 29 خرداد ماه اعضای آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک به دعوت آقای خدایی مدیر عامل وقت شرکت مپنا، در ساختمام ریاست این سازمان واقع در بلوار میرداماد حضور یافته و ارائه هایی از پروژه های هر یک از اعضا در این جلسه انجام شد و نیز بحث و گفت و گو شد. در پایان آقای مهندس خدایی ضمن تشویق اعضا از ادامه همکاری های این صنعت و دانشگاه ابراز امیدواری کرد.