TSL at RAILEXPO2019

آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک برای اولین بار غرفه ای در جایگاه دانشگاه علم و صنعت ایران در . نمایشگاه حمل و نقل ریلی 2019 به خود اختصاص داده است. در این غرفه پروژه های انجام شده در این آزمایشگاه رونمایی شده و به معرض دید بازدید کنندگان قرار داده شده است.