TSL Members Won First Stage Transportation IdeaBazzar

ایده بازار زیست بومی دانش بنیان می باشد که با نگرشی نوآورانه و خلاقانه و مطالعه به روزترین و کارآمدترین روش های توسعه کارآفرینی و افزایش ثروت ملی و سرمایه های اجتماعی سعی در ارائه و اجرای روش های بومی شده موثر در کشور دارد حوزه فعالیت ایده بازار شامل برگزاری رویدادها جهت شناسایی ایده ها و ایده پردازان برتر و هدایت ایده های برگزیده به دفتر سرمایه گذاران این زیست بوم می باشد. از این رو رویدادی را جهت هدایت ایده های حمل و نقلی برنامه ریزی کرده است. نام این برنامه رویداد ایده بازار حمل و نقل می باشد. در این رویداد دو مرحله داوری بین ایده پردازان صورت میگیرد. در اولین رویداد ایده بازار حمل و نقل خانم عسل فرج پور و خانم ارغوان فکور و آقای حامد مهرانفر از دانشجویان آزمایشگاه سیستم های حمل نقل و لجستیک دانشگاه علم و صنعت، با طرح دو ایده توانستند در مرحله اول، از بین 112 ایده جزو 35 ایده منتخب پذیرفته شوند. با آرزوی موفقیت برای آنان برای پیروزی در مرحله نهایی