TSL Seminar on Camouflage Risk on Railway Safety

در روز دوشنبه 19 آذر ماه سمیناری با عنوان خطرات ناشی از استتار در ایمنی کارگاه های راه آهن در دانشکده راه آهن برگزار گردید. در این سمینار مباحث کاربرد رنگ های متضاد و شبرنگ ها در تشخیص به موقع در محیط رفت و آمد مطرح گردید.

در طی این سمینار جناب آقای محمدی عضو جمعیت طرفداران ایمنی راه ها درباره استتار و خطرات ناشی از آن ارائه ای نمودند. سپس جناب آقای جناب آقای رستمی مدیرکل برنامه ریزی آموزش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور سخنرانی در زمینه ارتقای امنیت عبور و مرور و حفظ حقوق شهروندی ایراد نمودند  . در آخردکتر نوفرستی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه ایمن ایران در رابطه با معرفی مدل جامعه ایمن جهانی و نتایج موفقیت آمیز سخنرانی ای ایراد نمودند.