TSL Seminar on Knowledge Management

در روز دوشنبه 10 ام دی ماه 1397 سمیناری تحت عنوان مدیریت دانش با همکاری آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک و نیز دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید. در این سمینار آقای مهندس رضا ملکیان در خصوص مباحث مدیریت دانش و ارتباط آن با صنایع واسبته به دانشکده راه آهن ، ارائه ای داشتند، همچنین با دانشجویان حاضر در این سمینار به بحث و تبادل نظر پرداختند.