TSL Weekly Sessions: Prepareation For ICRARE2017 Presentation

جلسه هفتگی یکشنبه 24 اردیبهشت 96 به ارایه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس ICRARE2017 اختصاص داشت. در این جلسه اشکالات ارایه ها مورد بررسی و رفع قرار گرفت و نیز آماده سازی برای ارائه اصلی در روز کنفرانس صورت پذیرفت.

در این جلسه مقالات دانشجویان تدین ، صادقی، مهرانفر، عباسی، فکور،فرج پورو بازغی ارایه داده شد.

20170514_122615

photo_2017-05-14_15-40-27

20170514_110614

20170514_110711