Tsl Weekly session – 9/12/94

جلسه هفتگی آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک طبق روال گذشته با حضور اعضا برگزار شد.
در این جلسه دانشجوبان ورودی 94 در مورد سمینار خود توجیه شده و دیگر اعضای آزمایشگاه به ارائه مطالب خود پرداختند.

20160228_151232

20160228_151258