CTC Visit

در ترم جاری کلاس مدیریت در حمل و نقل برای دانشجویان مقطع کارشناسی با تدریس دکتر باقری برگزار گردید. بازدید از مرکز کنترل ترافیک راه آهن جهت این دانشجویان درنظر گرفته شده و در تاریخ برگزار گردید. همچنین پس از انجام بازدید، جلسه هم فکری و تعامل اعضا آزمایشگاه سیستم های حمل و نقل و لجستیک و مسوولان راه آهن منعقد شد و اعضای آزمایشگاه به ارائه مطالعات کاربردی صورت گرفته در حوزه حمل و نقل ریلی پرداختند.

در ادامه گزارش تصویری این بازدید ارائه می گردد.
3D0A0921

3D0A0922
3D0A0944

3D0A0948

3D0A0965

3D0A0969

3D0A0970

3D0A0974

3D0A0978

3D0A0979

3D0A0980

3D0A0971